Företaget


Vår affärsidé är att inom Stockholms regionen utföra installationer och service åt industri, kommunal - (och privat förvaltning) samt privatpersoner.
Inriktningen skall vara att tyngdpunkten i verksamheten skall styras mot kompetenskrävande underhåll och service.
Vidare skall kompetens finnas för att mot industrikunder kunna presentera totallösningar där vi tar samordningsansvaret för projekten. Traditionella elentreprenaduppdrag skall även utföras.


Automatiskt brandlarm


Syftet med ett automatiskt brandlarm är att tidigt upptäcka en brand och att skydda människor i en byggnad eller verksamhet och/eller egendom samt miljön i densamma. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand.

Ansvaret för anläggningen ligger på ägaren och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar.